Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, niemniej jednak stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a również zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest uzależnione od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby dany hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niewyobrażalnie intensywne, ale też dźwięki niepożądane. Zbyt duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Może nawet prowadzić do istotnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli ma możliwość powodować uszkodzenia narządu słuchu. A dodatkowo hałas może wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W sytuacji dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki ma możliwość dosłownie dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. Oprócz tego można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach efektywności publicznej oraz dodatkowo terenach wypoczynkowych oraz hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.