Zasady przedstawiania prezentacji maturalnej z języka polskiego

Prezentacje na maturę ustną są elementem ustnego egzaminu dojrzałości z polskiego analizowaną przez komisję egzaminacyjną. Dodatkową częścią egzaminu jest dialog zdającego z egzaminatorami odnosząca się do treści pracy maturalnej i bibliografii.

Praca maturalna polege na publicznym i ustnym przedstawieniu wybranego przez egzaminowanego tematu. Temat należy zaprezentować w sposób możliwie całościowy, zwarty oraz konkretny. Trafny dobór tematu i sposobu jego ujęcia pozwala na przedstawienie osobistych zamiłowań oraz hobby. Istnieje możliwość wystąpienia z propozycją własnego tematu, który obligatoryjnie musi jednak wcześniej zaaprobować nauczyciel, a w następnej kolejności Okręgowa Komisja Egzaminacyjna akceptująca szkolny wykaz tematów.

Za odpowiedź ustną można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Placówka szkolna ma obowiązek zapewnić akcesoria potrzebne do zaprezentowania materiałów dodatkowych dostarczonych wcześniej przez maturzystę. W trakcie pokazywania pracy maturalnej egzaminowanemu nikt nie powinien przeszkadzać uwagami lub pytaniami. Egzaminatorzy będą zwłaszcza badać sztukę komunikacji werbalnej oraz zdolność organizowania warsztatu pracy.

Zdolność organizowania warsztatu pracy bazuje na przemyślanej i rzeczowej kompozycji pracy – zgodnym z zasadami rozdzieleniu zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Ważne jest zaprezentowanie komisji właściwego zrozumienia tematu i uargumentowanie określonego problemu.

Na  opracowanie pracy maturalnej z języka polskigo jest wiele miesięcy, więc należy odpowiednio zaplanować następujące po sobie fazy pracy nad nią. Przygotowanie zrealizowanego tematu wymaga rozważenia,  poszukania potrzebnych materiałów, czasu na napisanie, a w następnej kolejności nauczenie się poprawnego przedstawienia tematu prezentacji.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.