System rozliczeniowy w Polsce

Bankowe rozliczenia gotówkowe ściśle określa i reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939), której atrakcyjny nas fragment cytujemy poniżej:

Prawo to również dotyczy centrów rozliczeniowych zajmujących się rozliczaniem transakcji przy pomocy kart płatniczych takich jak Polcard czy Eservice

Bankowe rozliczenia gotówkowe

Art. 63.

1. Poprzez bankowe rozliczenia pieniężne rozumieć trzeba operacje polegające na dokonywaniu przemian w stanie środków gotówkowych na rachunku bankowym na zlecenie nabywcy albo w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw finansowych nabywcy.

2. Rozliczenia gotówkowe są przeprowadzane w formie gotówkowej
i bezgotówkowej.

3. Rozliczenia pieniężne bezgotówkowe organizowane są przy użyciu papierowych albo elektronicznych nośników treści, w tym również za poradą kart płatniczych.

Art. 64.

Jeśli polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez właściciela rachunku bankowego jest wykonywane poprzez wiele banków albo terminal pos, prawie każdy z tych banków ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem polecenia. Wolny od odpowiedzialności jest bank, który udowodni, że szkoda nie powstała z jego winy.

Art. 65.

1. Bank dokonujący wypłat z rachunku bankowego jest obowiązany sprawdzić autentyczność i poprawność formalną dokumentu stanowiącego bazę do wypłaty , a dodatkowo tożsamość chłopcy i dziewczęta dającej zlecenie.

2. W wypadku wypłat dokonywanych za pomocą elektronicznego nośnika treści czynności, o których mowa w ust. 1, dokonywane są przez automatyczne sprawdzenie autentyczności personalnego numeru identyfikacyjnego bądź hasła lub obu tych danych.

3. W wypadku zarobków dokonywanych przy użyciu karty płatniczej tłoczonej, nie wykorzystującej elektronicznego nośnika informacji, sprawdzenie autentyczności następuje poprzez porównanie podpisu na karcie z podpisem złożonym na dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji.

Art. 66.

Banki są obowiązane przyjmować wpłaty pieniężne na rachunki bankowe , a ponadto przeliczać i sortować banknoty i monety pochodzące z tych wpłat.

Art. 67.

Banki mogą generować izby rozliczeniowe w formie firm prawa handlowego
w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zamówień.

Art. 68.

Prezes Narodowego Banku Polskiego określa, w drodze zarządzenia:

1) formy i tryb przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków,

2) szczegółowe zasady budowy, utrwalania, przekazywania i przechowywania dokumentów, o których mowa w art. 7 ,

3) sposób przeprowadzania rozrachunków międzybankowych,

4) sposoby i tryb przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet , a ponadto wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.