Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

Pod pojęciem klimat rozumiemy ogół zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez wiele lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu kuli ziemskiej. Natomiast od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne , a ponadto czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do świata. W sytuacji czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka oraz dodatkowo czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmiany klimatyczne zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a ponadto chmury. Do gazy cieplarniane, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony oraz dodatkowo inne. Ze zmiany klimatyczne wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a ponadto dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazy cieplarniane w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Kuli ziemskiej.  Jednakże dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego działania freonów. To właśnie ekologia zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.