Podstawowe reguły tworzenia prezentacji maturalnej z języka polskiego

Prace maturalne są elementem ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego ocenianą przez komisję egzaminacyjną. Drugą częścią egzaminu ustnego jest dialog zdającego z komisją tycząca treści zaprezentowanej prezentacji i literatury.

Prezentacja maturalna polege na publicznym i ustnym omówieniu wybranego przez egzaminowanego tematu prezentacji. Temat wystąpienia powinno się prezentować w sposób jak najbardziej całościowy, logiczny oraz rzeczowy. Trafny wybór tematu i metody jego ujęcia pozwala na ukazanie własnych zainteresowań oraz hobby. Regulamin daje możliwość wystąpienia z propozycją indywidualnego tematu, który jednak wcześniej zaaprobować polonista, a następnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna akceptująca obowiązujący w danej szkole wykaz tytułów prezentacji.

Za wypowiedź ustną można spodziewać się otrzymania maksymalnie 20 punktów. Szkoła ma obowiązek zapewnić oprzyrządowanie przydatne do przedstawienia materiałów pomocniczych dostarczonych wcześniej przez egzaminowanego. W czasie przedstawiania pracy z polskiego maturzyście nikt nie ma prawa przeszkadzać uwagami lub zapytaniami. Członkowie komisji będą przeważnie kontrolować zdolność komunikacji werbalnej oraz zdolność organizowania warsztatu pracy.

Umiejętność organizowania warsztatu pracy bazuje na przemyślanej i logicznej kompozycji pracy – zgodnym z zasadami rozdziale zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Istotne jest zaprezentowanie komisji egzaminującej bezbłędnego zrozumienia tematu i uargumentowanie określonej tezy.

Na  opracowanie pracy maturalnej z języka polskigo jest dużo czasu, więc powinno się należycie zaplanować następujące po sobie etapy pracy nad nią. Opracowanie ostatecznego tematu wymaga przemyślenia,  zbioru koniecznych artykułów, czasu na ich opracowanie, a w następnej kolejności nauczenie się bezbłędnego wygłoszenia tematu prezentacji.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.