Groźny smog

Odpady są to wszelkiego rodzaju substancje albo przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się w niezbyt długim czasie pozbyć lub też posiada obowiązek się ich pozbycia, czyli prawo mu to nakazuje. Odpady można podzielić na różne kategorie. Istnieją różne klasyfikacje. Możemy podzielić śmieci ze względu na źródło pochodzenia, stan skupienia, kryterium surowcowe, skład chemiczny, toksyczność, to w jakim stopniu konkretny odpad stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę takie czynniki, jak: łatwość zapłonu, toksyczność i szkodliwość dla organizmów żywych, czyli dla człowieka i dla zwierząt. Odpady możemy podzielić na: odpady grożące zakażeniem, odpady grożące skażeniem, odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska, odpady, które nie są przydatne do wykorzystania gospodarczego. W Polsce odpady są podzielone według źródła ich powstawania na dwadzieścia grup, a w gronie nich wymienić można: odpady z rolnictwa, sadownictwa, odpady medyczne i weterynaryjne, typu strzykawki, opatrunki, odpady opakowaniowe, czyli różnego rodzaju opakowania, odpady z budowy, na przykład gruz, odpady komunalne. Odpady są składowane na składowiskach odpadów, które dzieli się na trzy grupy: składowiska odpadów niebezpiecznych, skaldowska odpadów obojętnych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady można również utylizować.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.