Groźny smog

Odpady są to wszelkiego rodzaju substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się w niedługim czasie pozbyć albo też ma obowiązek się ich pozbycia, czyli prawo mu to nakazuje. Odpady można podzielić na różne kategorie. Istnieją różnorodne klasyfikacje. Możemy podzielić śmieci ze względu na źródło pochodzenia, stan skupienia, kryterium surowcowe, skład chemiczny, toksyczność, to w jakim stopniu dany odpad stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę takie czynniki, jak: łatwość zapłonu, toksyczność i szkodliwość dla organizmów żywych, czyli dla człowieka i dla zwierząt. Odpady możemy podzielić na: odpady grożące zakażeniem, odpady grożące skażeniem, odpady w szczególności szkodliwe dla środowiska, odpady, które nie są przydatne do zastosowania gospodarczego. W Polsce odpady są podzielone według źródła ich powstawania na dwadzieścia grup, a pośród nich wymienić można: odpady z rolnictwa, sadownictwa, odpady medyczne i weterynaryjne, typu strzykawki, opatrunki, odpady opakowaniowe, czyli różnego rodzaju opakowania, odpady z budowy, np gruz, odpady komunalne. Odpady są składowane na składowiskach odpadów, które dzieli się na trzy grupy: składowiska odpadów niebezpiecznych, skaldowska odpadów obojętnych , a ponadto składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady można także utylizować.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.