Groźny smog

Z tematem zanieczyszczenie atmosfery powiązane jest zagadnienie efekt cieplarniany. Jest to zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury na Ziemi w związku ze szkodliwą działalnością gazy cieplarniane dostający się do atmosfery. Wymienić tutaj należy: dwutlenek węgla, CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony oraz inne. Zjawisko efekt cieplarniany ma możliwość być przyczyną globalnego ocieplenia. Efekt cieplarniany polega na zatrzymywaniu się w atmosferze promieniowania podczerwonego w takiej ilości, która prowadzi do ogrzewania się Kuli ziemskiej. Do przyczyn powstawania efektu cieplarnianego zaliczamy m.in.: wycinanie lasów, które pochłaniają dwutlenek węgla, spalanie paliw kopalnych w elektrowniach, elektrociepłowniach itp., coraz większa cyfra samochodów wytwarzających spaliny. Pomiędzy skutków efekt cieplarniany wymienia się: częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych, jak m.in.: huragany, czy fale upałów, susze.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.